Výzva na predkladanie ponúk

(zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)                                                                                                                             

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

                                               Názov :           JALES s. r. o.                       

                                               Sídlo    :           279 Prečín 018 15      

                                                IČO     :           46 914 242            

Kontaktná osoba: Jaroslav Orávik, konateľ

Adresa: 279 Prečín 018 15

Elektronická pošta: j.oravik@gmail.com                        

1.        Druh zákazky:                                 Zákazka na poskytnutie služieb. Jedná sa o zákazku obstarávanú                                     postupom zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom                                   obstarávaní. Predpokladaná hodnota zákazky je 10 372,48 EUR bez                                             DPH

2.                Názov zákazky:                     Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie                                                                                 uskutočniteľnosti k    projektu – podopatrenie 8.3                                                                 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených                                                                        lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a                                                                        katastrofickými udalosťami

 

3.      Opis predmetu zákazky:

Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k           projektu – podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, aktivita č. 1 zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch v zmysle výzvy pôdohospodárskej platobnej agentúry publikovanej na http://www.apa.sk/index.php?navID=510

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie

5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Podľa opisu predmetu zákazky v bode 3.

6.  Možnosť predloženia variantných riešení: Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie           variantných riešení.

7. Podmienky účasti záujemcov:

- identifikačné údaje - kópia dokladu o oprávnení poskytovať služby súvisiace s predmetom zákazky, (§26 ods. 1 písm. f zákona o verejnom obstarávaní) – napr. výpis z internetového obchodného registra - cenová ponuka, ktorá musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou jednať za uchádzača v jeho mene. V cenovej ponuke musí byť uvedená cena poskytnutia služieb s DPH, bez DPH, výška DPH v mene euro. V prípade ak uchádzač nie je platca DPH uchádzač túto skutočnosť uvedie do sprievodného listu cenovej ponuky

8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk: do 11.09.2015, čas: do 13:00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: osobne alebo poštou alebo elektronicky: 279 Prečín 018 15,  j.oravik@gmail.com

9.- označenie obálky:             „          8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami Aktivita č. 2: zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry, Neotvárať!.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: najnižšia cena bez DPH, resp. najnižšia celková cena ak uchádzačom bude neplatca DPH - na základe § 35 ods. 1 písm. b.) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého ponuka bude obsahovať výslednú najnižšiu cenu bez DPH v mene euro, resp. najnižšia celková cena ak uchádzačom bude neplatca DPH. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to znamená, že sa hodnotí cena celkom, ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.

11. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nevyhradená.

12. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom na poskytnutie služby v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia tejto výzvy nemohol predvídať a neprijať ani jednu ponuku ak predložené cenové ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa a ak budú vyššie, ako je výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.

Požiadavka na komplexnosť ponuky – predmet ponuky nie je možné deliť, zadávateľ požaduje predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky – na všetky jeho časti, predmet zákazky nie je možné deliť.

 V Prečíne dňa 03.09.2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Jaroslav Orávik      

                                                                                                                      konateľ
„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.“


Názov projektu: Protipožiarne opatrenia v lesoch – časť PAPRUDNÉ


Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020


Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka


Opis projektu: Predmetom projektu je rekonštrukcia lesnej protipožiarnej cesty a výstavba protipožiarnej kulminačnej nádrže Paprudné ako prvkov ochrany pred požiarmi.


Cieľ projektu: - zvyšovanie ochrany pred požiarmi


- zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry
- prevencia pred nebezpečenstvom vzniku lesných požiarov
- dopravná prístupnosť vozidiel požiarnej ochrany


Prijímateľ: JALES s.r.o.Vitajte na stránkach JALES s. r. o.

Dovoľte nám, aby sme sa Vám predstavili našu spoločnosť, ktorá sa zaoberá lesníckou činnosťou. 

Pre Vaše potreby zabezpečujeme výrub a orezy stromov, a to i v sťažených podmienkach.

Samozrejmosťou u nás je nasiahovanie spíleného dreva, zloženie konárov na kopy, naloženie a odvoz,tiež vyčistenie plôch po zásahu. Na požiadanie zabezpečíme aj odstránenie pňov frézovaním, vybavenie povolenia na príslušnom úrade,určenie spoločenskej hodnoty drevín požadovaných na výrub, či návrh a realizáciu náhradnej výsadby.

Rovnako i odbornú inventarizáciu zelene, či odborné posudky arboristov.

Výruby sa môžu realizovať v období vegetačného kľudu, t.z. od 1. novembra do 31. marca, orezy celoročne. I keď i na orezy je najvhodnejšie využiť práve obdobie vegetačného kľudu.