Výzva na predkladanie ponúk

(zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)                                                                                                                             

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

                                               Názov :           JALES s. r. o.                       

                                               Sídlo    :           279 Prečín 018 15      

                                                IČO     :           46 914 242            

Kontaktná osoba: Jaroslav Orávik, konateľ

Adresa: 279 Prečín 018 15

Elektronická pošta: j.oravik@gmail.com                        

1.        Druh zákazky:                                 Zákazka na poskytnutie služieb. Jedná sa o zákazku obstarávanú                                     postupom zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom                                   obstarávaní. Predpokladaná hodnota zákazky je 10 372,48 EUR bez                                             DPH

2.                Názov zákazky:                     Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie                                                                                 uskutočniteľnosti k    projektu – podopatrenie 8.3                                                                 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených                                                                        lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a                                                                        katastrofickými udalosťami

 

3.      Opis predmetu zákazky:

Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k           projektu – podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, aktivita č. 1 zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch v zmysle výzvy pôdohospodárskej platobnej agentúry publikovanej na http://www.apa.sk/index.php?navID=510

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie

5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Podľa opisu predmetu zákazky v bode 3.

6.  Možnosť predloženia variantných riešení: Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie           variantných riešení.

7. Podmienky účasti záujemcov:

- identifikačné údaje - kópia dokladu o oprávnení poskytovať služby súvisiace s predmetom zákazky, (§26 ods. 1 písm. f zákona o verejnom obstarávaní) – napr. výpis z internetového obchodného registra - cenová ponuka, ktorá musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou jednať za uchádzača v jeho mene. V cenovej ponuke musí byť uvedená cena poskytnutia služieb s DPH, bez DPH, výška DPH v mene euro. V prípade ak uchádzač nie je platca DPH uchádzač túto skutočnosť uvedie do sprievodného listu cenovej ponuky

8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk: do 11.09.2015, čas: do 13:00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: osobne alebo poštou alebo elektronicky: 279 Prečín 018 15,  j.oravik@gmail.com

9.- označenie obálky:             „          8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami Aktivita č. 2: zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry, Neotvárať!.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: najnižšia cena bez DPH, resp. najnižšia celková cena ak uchádzačom bude neplatca DPH - na základe § 35 ods. 1 písm. b.) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého ponuka bude obsahovať výslednú najnižšiu cenu bez DPH v mene euro, resp. najnižšia celková cena ak uchádzačom bude neplatca DPH. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to znamená, že sa hodnotí cena celkom, ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.

11. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nevyhradená.

12. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom na poskytnutie služby v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia tejto výzvy nemohol predvídať a neprijať ani jednu ponuku ak predložené cenové ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa a ak budú vyššie, ako je výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.

Požiadavka na komplexnosť ponuky – predmet ponuky nie je možné deliť, zadávateľ požaduje predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky – na všetky jeho časti, predmet zákazky nie je možné deliť.

 V Prečíne dňa 03.09.2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Jaroslav Orávik

                                                                                                                               

                                                                                                                      konateľ

Vitajte na stránkach JALES s. r. o.

Dovoľte nám, aby sme sa Vám predstavili našu spoločnosť, ktorá sa zaoberá lesníckou činnosťou. 

Pre Vaše potreby zabezpečujeme výrub a orezy stromov, a to i v sťažených podmienkach.

Samozrejmosťou u nás je nasiahovanie spíleného dreva, zloženie konárov na kopy, naloženie a odvoz,tiež vyčistenie plôch po zásahu. Na požiadanie zabezpečíme aj odstránenie pňov frézovaním, vybavenie povolenia na príslušnom úrade,určenie spoločenskej hodnoty drevín požadovaných na výrub, či návrh a realizáciu náhradnej výsadby.

Rovnako i odbornú inventarizáciu zelene, či odborné posudky arboristov.

Výruby sa môžu realizovať v období vegetačného kľudu, t.z. od 1. novembra do 31. marca, orezy celoročne. I keď i na orezy je najvhodnejšie využiť práve obdobie vegetačného kľudu.